Laboratorij za raziskave poučevanja fizike

Predstojnik laboratorija: doc. dr. Robert Repnik

Namestnik predstojnika laboratorija: doc. dr. Vladimir Grubelnik

Člani laboratorija: red. prof. dr. Samo Kraljizr. prof. dr. Marjan Krašna (FF), doc. dr. Robert Repnik (FNM, PEF), doc. dr. Vladimir Grubelnik (FERI, PEF, FNM), dr. Tomaž Bratina (PEF), Vladimir Smrekar (RC FNM), mag. Andrej Flogie (ZAMS), mag. Damjan Osrajnik (OŠ RADLJE OB DRAVI), Aljoša Kancler (PRVA GIMNAZIJA MARIBOR), doc. dr. Marko Jagodič (II. GIMNAZIJA MARIBOR), Silvestar Ovčar (PRVA GIMNAZIJA CELJE), Mladen Tancer (OŠ BRATOV POLANČIČEV MARIBOR).

Laboratorij je bil ustanovljen že leta 1990 v sklopu Oddelka za fiziko in centra CRIMI PEF MB (Centra za računalništvo, informatiko in multimedijo v izobraževanju takratne Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru). Do leta 2011 je pod imenom Laboratorij za računalništvo in multimedijo v fiziki združeval sedem raziskovalcev. Odmevno raziskovalno in strokovno delo, povečanje kroga sodelujočihširitev obsega raziskovalnih področij ter potreba po razvojno-raziskovalnem delu na področju didaktike fizike in izobraževalne fizike nasploh, je po 22 letih uspešnega dela narekovala preimenovanje laboratorija v Laboratorij za raziskave poučevanja fizike.

 

V Laboratoriju za raziskave poučevanja fizike se ukvarjamo s temeljnim in aplikativnim znanstveno raziskovalnim delom na naslednjih področjih:

·         razvoja specialne didaktike na področju fizikalnih naravoslovnih vsebin,

·         razvoja specialne didaktike na področju fizike,

·         razvoja specialne didaktike na področju astronomije,

·         razvojem učil in učnih pripomočkov za pouk fizike in naravoslovja nasploh,

 

Slika1: Uporaba računalniške merilne tehnologije v izobraževanju.

 

·         računalniška fizika oz. iskanje uporabe sodobne informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT) v naravoslovju in fiziki v strokovno-aplikativnem in izobraževalnem smislu,

·         računalniška merilna tehnika,

·         multimedijske in spletne tehnologije v fiziki,

·         didaktični problemi uporabe sodobnih izobraževalnih tehnologij in IKT v izobraževanju na vseh stopnjah izobraževanja,

·         modeli e-izobraževanja v fiziki in v izobraževalnem sistemu na sploh,

·         vnašanje sodobnih znanstvenih dognanj v področje izobraževanja fizike (npr.: fizika kompleksnih sistemov, računalniška fizika, biofizika…).

 

Člani laboratorija so vključeni v več mednarodnih združenj, kot npr. CoLoS (Conceptual Learning of Learning), EENet (European Experts' Network for Educational Technology), CC-HER (Higher Education and Research Committee – Council of Europe), IEA – SITES (International Education Association – The Second Information Technology in Education Study) itd..

Slika 2. Priprava multimedijskih gradiv.

 

Laboratorij sodeluje v številnih projektih nacionalnega in mednarodnega področja. Rezultate raziskav člani laboratorija, v sodelovanju z domačimi in tujimi institucijami, objavljajo v uglednih mednarodnih revijah in na številnih domačih in tujih znanstvenih konferencah.

V nacionalnem prostoru laboratorij tesno sodeluje z Laboratorijem za računalniško grafiko in multimedijo Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (vodja prof. dr. Saša Divjak), sodeluje z Zavodom republike Slovenije za šolstvo ter je vpet v mnoge nacionalne projekte (Razvoj naravoslovnih kompetenc, E-šolstvo, E-učbeniki, LAS MST...). V mednarodnem merilu pa laboratorij sodeluje z Institutom za fiziko Univerze Karla Franza v Gradcu v Avstriji (prof. dr. Leopold Mathelitsch), s Pedagoško fakulteto v Somborju v Srbiji (prof. dr. Dragan Soleša), z oddelki za fiziko Univerze v Marburgu in Univerze v Kielu (Nemčija), Davidson Collgeom (USA), Oddelkom za računalništvo in elektrotehniko Heriot_Watt University Edinburgh (UK), Oddelkom za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Lisbon (Portugalska), Oddelkom za elektrotehniko Univerze Murcia (Španija), Fizikalnim in kemijskim laboratorijem Univerze Oxford (UK) itd.

Slika 3. Snemanja fizikalnih eksperimentov za multimedijski in spletni prikaz

(primer spletnega fizikalnega eksperimentalnega laboratorija)

 

V smislu znanstveno-raziskovalnega preverjanja razvitih metod in oblik dela ter didaktičnih pristopov v šolski praksi ter v strokovnem smislu pa laboratorij sodeluje z mnogimi slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, sorodnimi visokošolskimi institucijami, društvi, CŠOD-i in interesnimi združenji.

 

SLOVENSKI IN TUJI ŠTUDENTI (ERASMUS...), DOBRODOŠLI NA ŠTUDIJU IZOBRAŽEVALNE FIZIKE IN/ALI PRI RAZISKOVALNEM DELU V NAŠEM LABORATORIJU!

 

Narava poslanstva laboratorija je spajanje raziskovalnega dela na področju razvoja didaktike fizike, sodobnih teorij in praks izobraževanja, sodobnih izobraževalnih tehnologij s poudarkom na IKT in sorodnih naravoslovnih, tehničnih ter pedagoško-psiholoških znanosti na vseh stopnjah izobraževalne vertikale.

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.